طراحی معماری داخلی ساختمان من به هیچ وجه من طرفدار معماری دنیوی. من فقط تلاش به خودم یادآوری، و امیدوارم دیگر معماران، که معماری باید با وظیفه اساسی آن آغاز خواهد شد. باید یک تجربه الهام بخش و فوق العاده برای افرادی که در داخل و خارج از آن فراهم می کند. باید حداقل مسئول به زمینه و ساکنان فوری آن است. پس از آن قطعه شگفت انگیز از معماری می شود که آن هم یک قطعه از هنر و سازگار با محیط زیست در برخی از راه و یا دیگر. ذخیره سازی این تصویر! مرکز آساکوسا فرهنگ گردشگری اطلاعات توسط کنگو کوما. راست: آئودی انجمن توکیو توسط خلاق طراحان بین المللی. تصویر هیلمن آساکوسا فرهنگ مرکز اطلاعات گردشگری توسط کنگو کوما. راست: آئودی انجمن توکیو توسط خلاق طراحان بین المللی.
دسته ها :
جمعه نوزدهم 9 1395
X